Friday, December 07, 2012

Funky Fridays #218.

Guy. SOTY.